Ugovor o prodaji robe na daljinu

Ugovor o prodaji robe na daljinu

Ugovor na daljinu je ugovor zaključen između trgovca i potrošača u okviru organizovane prodaje ili pružanja usluga na daljinu bez istovremenog fizičkog prisustva trgovca i potrošača, isključivom upotrebom jednog ili više sredstava komunikacije na daljinu do trenutka zaključenja ugovora, uključujući i sam trenutak zaključenja.

Sredstvo komunikacije na daljinu je sredstvo koje omogućava zaključenje ugovora između trgovca i potrošača koji se ne nalaze na istom mestu u isto vreme.

Trgovac je dužan da pre zaključenja ugovora o prodaji robe ili pružanju usluga, potrošača na jasan i razumljiv način na srpskom jeziku ili jeziku nacionalne manjine, u skladu sa zakonom, obavesti o:

1) osnovnim obeležjima robe ili usluge;

2) poslovnom imenu, matičnom broju, adresi sedišta i broju telefona;

3) prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;

4) načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza;

5) postojanju zakonske odgovornosti zbog nesaobraznosti robe ili usluge ugovoru;

6) načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti;

7) prilikom ponude i prodaje tehničke robe o dostupnosti rezervnih delova, potrošnog materijala, priključnih aparata i sličnih delova, tehničkog servisa ili održavanja i opravke za vreme i posle prestanka perioda u kojem odgovara za nesaobraznost ugovoru, odnosno posle prestanka proizvodnje ili uvoza robe;

8) uslovima za raskidanje ugovora, ako je zaključen na neodređeno vreme ili ako se produžava automatski;

9) mogućnosti vansudskog rešavanja sporova.

Član 1.

Ovaj član sadrži informacije o robi koju Kupac kupuje, odnosnno Prodavac prodaje (naziv proizvođača, oznaku modela, serijski broj proizvoda ukoliko postoji i cenu

Član 2.

Kupac zaključenjem Ugovora o prodaji robe na daljinu potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:

 • osnovnim obeležjima robe ili usluge;
 • poslovnom imenu, adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca; Prodavac nije dužan da Kupca o ovim podacima ako te pojedinosti očigledno proizlaze iz okolnosti zaključenja ugovora;
 • prodajnoj ceni ili načinu na koji će se prodajna cena obračunati ako se zbog prirode robe ili usluge prodajna cena ne može utvrditi unapred, kao i o svim dodatnim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret;
 • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza (trajanju ugovora, postojanju i uslovima postprodajnih usluga i garancija);
 • postojanju zakonske odgovornosti za saobraznost robe ugovoru;
 • načinu izjavljivanja reklamacije trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrosača po osnovu saobraznosti;
 • pravu potrosača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani Zakonom;
 • obavezi potrosača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora;
 • dostupnosti rezervnih delova i tehničkog servisa, održavanju i opravci za vreme i posle prestanka perioda odgovornosti za saobraznost, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe;
 • funkcionalnosti, uključujući i mere tehničke zaštite digitalnog sadržaja;
 • relevantnoj interoperabilnosti digitalnog sadržaja sa hardverom i softverom o kojima trgovac ima saznanja ili o kojima se razumno može očekivati da ima saznanja;
 • mogućnosti vansudskog resavanja spora.

Prodavac je Kupcu predao uputstvo za upotrebu.

Član 3.

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.

Isporuka robe biće izvršena na adresu po želji kupca, a troškove isporuke snosi Prodavac ukoliko je vrednost porudžbine iznad propisanog Uslovima korišćenja i prodaje. U slučaju da je porudžbina manje vrednosti od definisane posebnim uslovima, troškove isporuke snosi Kupac, u skladu sa cenovnikom.

Član 4.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Kupac je dužan da primljenu stvar na uobičajeni način pregleda ili je da na pregled, čim je to moguće, i da o vidljivim nedostacima obavesti prodavca u roku od 24 h, odnosno najkasnije prvog narednog radnog dana, u skladu sa odredbama Zakona o poštanskim uslugama "Službenom glasniku RS", br. 77/2019.

Član 5.

Ako isporučena roba nije saobrazna ugovoru, Kupac nakon što obavesti Prodavca o nesaobraznosti, ima pravo da zahteva od Prodavca da otkloni nesaobraznost, bez naknade, opravkom ili zamenom, odnosno da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor u pogledu te robe.

Kupac ima pravo da bira da nesaobraznost robe trgovac otkloni opravkom ili zamenom.

Ako otklanjanje nesaobraznosti u skladu sa stavom 2. ovog člana nije moguće, Kupac ima pravo da zahteva odgovarajuće umanjenje cene ili raskid ugovora ako:

1) nesaobraznost ne može da se otkloni opravkom ili zamenom uopšte niti u primerenom roku;

2) ne može da ostvari pravo na opravku ili zamenu, odnosno ako Prodavac nije izvršio opravku ili zamenu u primerenom roku;

3) opravka ili zamena ne može da se sprovede bez značajnijih nepogodnosti za Kupca zbog prirode robe i njene namene;

4) otklanjanje nesaobraznosti opravkom ili zamenom predstavlja nesrazmerno opterećenje za Prodavca.

Nesrazmerno opterećenje za Prodavca u smislu stava 3. tačka 4) ovog člana, javlja se ako u poređenju sa umanjenjem cene i raskidom ugovora, stvara preterane troškove, uzimajući u obzir: 1) vrednost robe koju bi imala da je saobrazna ugovoru; 2) značaj saobraznosti u konkretnom slučaju; 3) da li se saobraznost može otkloniti bez značajnijih nepogodnosti za Kupca.

Kupac ima pravo da zahteva zamenu, odgovarajuće umanjenje cene ili da raskine ugovor zbog istog ili drugog nedostatka saobraznosti koji se posle prve opravke pojavi, a ponovna opravka je moguća samo uz izričitu saglasnost Kupca.

Uzimajući u obzir prirodu robe i svrhu zbog koje je Kupac nabavio, opravka ili zamena robe mora se izvršiti u primerenom roku bez značajnih neugodnosti za Kupca i uz njegovu saglasnost.

Ako se nesaobraznost pojavi u roku od šest meseci od dana prelaska rizika na Kupca, on ima pravo da bira između zahteva da se nesaobraznost otkloni zamenom, odgovarajućim umanjenjem cene ili da izjavi da raskida ugovor, a otklanjanje nesaobraznosti moguće je opravkom uz izričitu saglasnost Kupca.

Kupac ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost robe neznatna. Kupac neće zloupotrebljavati svoja prava po osnovu nesaobraznosti. Prodavac će utvrditi da li postoji nesaobraznost robe koju je Kupac istakao i ako utvrdi da je Kupac i pored nepostojanja neosaobraznosti ili postojanja neznatne nesaobraznosti raskinuo ugovor, od Kupca će tražiti naknadu štete zbog neosnovanog raskida ugovora. Pod štetom se podrazumeva kako stvarna šteta tako i izmakla korist.

Prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe ugovoru koja se pojavi u roku od dve godine od dana prelaska rizika na Kupca.

U slučaju prodaje polovne robe (roba koja je bila izložena i korišćena u maloprodajnim objektima, naručena sa outlet sajta, posebno obeležena kao outlet polovna roba) Prodavac odgovara za saobraznost robe u period od godinu dana od dana preslaksa rizika na Potrošača. Radi izbegavanja nedoumica, polovna roba je isključivo ona koja je obeležena kao polovna roba ili roba s greškom.Kod prodaje polovne robe, Prodavac odgovara za nesaobraznost robe u roku od jedne godine.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora u slučaju:

 • isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja.

Član 6.

Prodavac se obavezuje da će isporučiti robu sa kompletnom dokumentacijom i pripadajućom ambalažom tj. kompletnu kakva je dobavljena od proizvođača, uvoznika ili distributera.

Da bi se ostvarilo pravo na saobraznost neophodno je, pri predaji robe Prodavcu na servis, uz neispravan artikal priložiti dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, (po mogućstvu neoštećenu ambalažu), original ili kopiju Ugovora o prodaji i fiskalni račun (ili slip) kojim se potvrđuje kupovina robe od Prodavca. Uz to je potrebno navesti detaljan opis kvara kako bi se olakšala provera neispravnosti od strane ovlašćenog lica Prodavca ili ovlašćenih servisera proizvođača. Opis kvara, serijski broj, naziv artikla, proizvođač artikla, oznaka modela itd. unose se u za to predviđen obrazac (revers). Prodavac se obavezuje da Kupcu obezbedi ovaj obrazac i popuni isti prilikom prijema robe na servis. Jedan primerak reversa zadržava Prodavac, a drugi Kupac prilikom predaje proizvoda na servis. Kupac je dužan da prilikom preuzmanja proizvoda sa reklamacije donese i preda revers odgovornom licu Prodavca u maloprodajnom objektu. U suprotnom, Kupac neće moći da preuzme robu sa servisa. Zamena robe ili popravka pre provere dokumentacije nije moguća, kao ni pre provere navedenih nedostataka.

Ukoliko Prodavac usmeno izjavljenu reklamaciju reši u skladu sa zahtevom Kupca prilikom njenog izjavljivanja, nije dužan da postupi na način predviđen članom 55 stav 7. i stav 9. Zakona o zaštiti potrošača.

Roba koja se šalje na servis poštom ili paketnom distribucijom mora biti pažljivo i propisno zapakovana u kartonsku ambalažu, tako da ne dođe do eventualnih mehaničkih oštećenja prilikom transporta. Svi proizvodi koji su na ovaj način Prodavcu dostavljeni, a koji nisu propisno zapakovani ili oni kod kojih je došlo do vidljivih mehaničkih oštećenja samog proizvoda u toku transporta neće biti preuzeti od strane Prodavca, već će biti vraćeni pošiljaocu o njegovom trošku. Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta sa adrese Kupca. Za sva eventualna oštećenja proizvoda i ambalaže koja nastanu u toku transporta na adresu Kupca odgovorna je kurirska služba dostave koja transportuje robu.

Ukoliko je utvrdjeno fizičko i mehaničko oštećenje robe za koju Prodavac ne odgovara, u slučaju povraćaja novca Prodavac nije dužan da vrati pun iznos kupoprodajne cene.

Saobraznost ne pokriva nedostatke, oštećenja i kvarove nastale nepravilnim i nestručnim rukovanjem proizvodom. U nepravilno rukovanje su uključeni i propusti poput spajanja uređaja na izvore energije koji nisu propisani uputstvom za rukovanjem kao i korišćenje uređaja u nepredviđenim uslovima i prostorima. Pravo na saobraznost kupac gubi i u slučaju neovlašćenog popravljanja proizvoda kao i popravljanjem od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od strane Prodavca ili proizvođača.

Prodavac ne preuzima nikakvu odgovornost za podatke na računaru, hard disku ili bilo kom drugom mediju ili uređaju koji služi za smeštanje podataka.

U slučaju da kontrolni servis Prodavca utvrdi da je proizvod koji je poslat na popravku po reklamaciji ispravan, biće naplaćen pregled proizvoda po važećem cenovniku servisa i biće naplaćeni svi transportni troškovi koje je snosio Prodavac.

U slučaju da se radi o kompletnom računaru kupljenom kod Prodavca, on se obavezuje da utvrdi i otkloni sve nepravilnosti u radu računara.

U slučaju kupovine samo određenih komponenata za sastavljanje računara kod Prodavca, kao i u slučaju kada računar nije sastavilo ovlašćeno lice Prodavca, on je dužan samo da proveri ispravnost komponenata kupljenih kod Prodavca. Kompatibilnost komponenata nije predmet saobraznosti ukoliko sve komponente u računaru nisu kupljene kod Prodavca. U slučaju da su sve komponente u računaru kupljene kod Prodavca a dolazi do određenih nekompatibilnosti u međusobnom radu, Prodavac se obavezuje da će u dogovoru sa Kupcem pronaći rešenje za nastalu situaciju a svakako u korist Kupca.

Član 7.

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava usled nesaobraznosti robe ugovoru i prava po osnovu garancije, kao i zbog pogrešno obračunate cene i drugih nedostataka, ne sledeće načine:

 1. Lično, na adresi Prodavca: Niš, Cara Dušana 47,
 2. Pisanim putem, na adresu Prodavca: BENGAZI DOO, Krfska 18, 18000 Niš,
 3. Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca: reklamacije@bengazi.com, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.).

Kupac može da izjavi reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz garancije u roku u kome je predviđena odgovornost prodavca po osnovu nesaobraznosti, a posle isteka tog roka reklamacija se izjavljuje izdavaocu garancije.

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca o načinu rešavanja i konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata . Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga će Kupac svoju saglasnost dati u roku od 3 dana od momenta prijema odgovora Prodavca na reklamaciju, kako bi Prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnosti Kupca smatraće se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih Prodavac nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku, odnosno ukoliko se potrošač u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca o načinu rešavanja reklamacije.

Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada Kupac primi odgovor Prodavca i počinje da teče kada Prodavac primi izjašnjenje Kupca. Nakon što istekne prekid od maksimalno 3 dana rok za rešavanje reklamacije se nastavlja i u isti se uračunava vreme koje je proteklo pre prekida.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju će Kupac dati u najkraćem mogućem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da će svaki proizovd koji je predat na servis a čija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajućim artiklom. Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, Kupcu će biti vraćen iznos kupoprodajne cene.

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnijeu roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod.

Član 8.

Ukoliko se proizvodi kupuju na daljinu (npr. preko internet sajta Prodavca) i isporučuju na adresu kupca, kupac ima pravo da da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova vraćanja robe, koje u ovom slučaju snosi Kupac. Kod ugovora o prodaji robe, rok od 14 dana računa se od trenutka kada roba dospe u državinu Kupca, odnosno trećeg lica koje je odredio Kupac, a koje nije prevoznik.

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak). Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata Prodavcu u roku iz stava 1. ovog člana. Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata Prodavcu. Ako Prodavac omogući Kupcu da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Prodavac će u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe predati Kupcu u pisanoj formi ili na trajnom nosaču zapisa obrazac za odustanak i primerak potpisanog ugovora. Obaveštenje Kupcu iz člana 27. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača (adresi poslovanja Prodavca, adresi, broju faksa i adresi elektronske pošte Prodavca na koju Kupac može da izjavi reklamaciju i ceni robe) nalazi se u tekstu ovog ugovora.

Protekom roka iz stav 1 ovog člana, prestaje pravo Kupca na odustanak od ugovora.

Prodavac je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da Kupcu bez odlaganja vrati iznos koji je Kupac platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Prodavac može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća. Kupac je dužan da vrati robu Prodavcu ili licu ovlašćenom od strane Prodavca, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Kupac snosi isključivo direktne troškove vraćanja robe. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac će proizvod vratiti u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Kupac nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:

1) isporuke robe ili pružanja usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu na koje Prodavac ne može da utiče i koje mogu nastati u toku roka za odustanak;

2) isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima Kupca ili jasno personalizovane;

3) isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;

4) isporuke zapečaćene robe, zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;

5) isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;

6) isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa ako je izvršenje započelo posle prethodne izričite saglasnosti Kupca i njegove potvrde da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Ovim Ugovorom Kupac daje izričitu saglasnost isporuke digitalnog sadržaja koji nije isporučen na trajnom nosaču zapisa i potvrđuje da zna da na taj način gubi pravo na odustanak od ugovora.

Član 9.

Saobraznost se daje isključivo na ispravnost uređaja a ne na njegovu funkcionalnost jer se podrazumeva da je Kupac upoznat sa tehničkim karakteristikama proizvoda, pa se saobraznost odnosi na činjenicu da će izabrani proizvod zadovoljiti zahteve kupca u okviru deklarisanih tehničkih mogućnosti propisanih od strane proizvođača. Saobraznost se ne odnosi na poslove održavanja proizvoda tj. Čišćenje, zamenu termalne paste i slično. Od Kupca se očekuje da kupljeni proizvod ne izlaže štetnim dejstvima (duvanski dim, ekstremno prašnjave prostorije, ekstremno hladne, vlažne ili ekstremno tople prostorije i sl.). Sve eventualne nepravilnosti prouzrokovane ovakvim tretmanom robe će se otklanjati isključivo na teret Kupca po važećem cenovniku servisnih usluga.

Pravo na saobraznost nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara robe došlo usled transporta nakon isporuke, usled nepravilne montaže, usled nepravilnog održavanja, usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona ili usled strujnog udara ili udara groma, usled više sile (poplava, zemljotres, požar i sl.), usled nepravilnog korišćenja, usled nepridržavanja proizvođačkog uputstva i preporuka o upotrebi proizvoda, usled korišćenja neodgovarajućeg potrošnog materijala koji nije kupljen uz proizvod, usled bilo kakvog mehaničkog oštećenja proizvoda koje je nastalo krivicom Kupca ili trećeg lica za koje Prodavac ne odgovara, usled neovlašćenog popravljanja proizvoda od strane trećeg lica koje nije ovlašćeno od Prodavca ili proizvođača, ukoliko je proizvod vraćen bez fiskalnog računa ili drugog dokaza da je kupljen kod Prodavca.

Kupac je dužan da prilikom preuzimanja kupljenog proizvoda ustanovi kompletnost i fizičku neoštećenost proizvoda koje preuzima. Naknadne reklamacije koje se odnose na kompletnost i fizičku neoštećenost neće biti prihvaćene.

Kupac će po mogućnosti sačuvati originalnu ambalažu kupljenog prizvoda i koristiti je pri svakom internom i eksternom transportu.

Pre nego što se obrati za tehničku pomoć, Kupac će proveriti da li su obezbeđeni svi neophodni uslovi za nesmetan rad kupljenog proizvoda.

Softver koji je isporučen uz računar ili uredjaj ne potpada pod uslove saobraznosti, posebno u slučaju nestručnog i neadekvatnog rukovanja istim.

Sve dodatne informacije vezane za servis Kupac može dobiti pozivajući telefon +381 18 514 666 svakog radnog dana od 09h do 20h i subotom od 10h do 15h ili slanjem poruke na e-mail: reklamacije@bengazi.com.

NAPOMENA:

U slučaju zakonske saobraznosti za kupljene proizvode dužina trajanja se ne naznačava.

Za proizvode koji imaju duži vremenski period od zakonom predviđene saobraznosti, potrošaču se izdaje garantni list davaoca garancije (proizvođača ili uvoznika).

Dobijanjem ovog Ugovora na daljinu, smatra se da je potrošač upoznat i saglasan sa svime što u istoj piše.

Za BENGAZI DOO, NIŠ                                                                                              Kupac:

___________________________                                                                            _____________________