Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

BENGAZI DOO NIŠ (u daljem tekstu Prodavac) izdaje ovo obaveštenje o obradi podataka o ličnosti (u daljem tekstu Obaveštenje) kako biste Vi kao korisnik veb-sajta www.gamebox.co.rs (u daljem tekstu Veb-sajt) bili upoznati sa svim važnim informacijama u vezi sa obradom Vaših ličnih podataka, njihovom zaštitom i pravima koja Vam po tom osnovu pripadaju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti „Službeni glasnik RS“, br. 87/2018 (u daljem tekstu: ZZPL).                    

Značenje izraza „podatak o ličnosti“

U skladu sa ZZPL-om "podatak o ličnosti" je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.

Rukovalac

Vaše lične podatke prikuplja i njihovom obradom upravlja:

BENGAZI DOO NIŠ, Krfska 18, 18000 Niš, PIB 104028469, MBr. 20072555, email: master@bengazi.com - www.gamebox.co.rs

Vrsta podataka i način njihove obrade

Prikupljamo samo one podatke koje nam Vi dobrovoljno date i koji su nužni za ostvarivanje svrhe obrade.

U zavisnosti od svrhe nameravane obrade, vrste podataka o ličnosti koje obrađujemo obuhvataju sledeće: ime, prezime, jedinstveni matični broj građana (u slučaju povrata robe), broj važeće lične karte ili pasoša, podatke o Vašim transakcijama (plaćanju, kupovinama, narudžbinama, povraćajima proizvoda itd.) i Vaše kontakt podatke (broj fiksnog ili mobilnog telefona), email adresu, adresu stanovanja odnosno adresu za isporuku proizvoda).

Podatke prikupljamo i obrađujemo putem našeg Veb-sajta, na društvenim mrežama „Facebook“ i „Instagram“,  ili na druge načine.

Svrha obrade Vaših podataka je upravljanje Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta, izvršenje kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Prodavca, pružanje informacija o proizvodima iz prodajnog asortimana Prodavca i njihovog reklamiranja putem obaveštenja odnosno newsletter-a, rešavanja Vaših zahteva, unapređenje naših usluga.

Pravni osnov obrade Vaših ličnih podataka

U zavisnosti od svrhe prikupljanja i obrade, pravni osnov za obradu Vaših ličnih podataka može da bude Vaš pristanak (saglasnost), izvršenje ugovora odnosno usluge koju ste tražili, poštovanje zakonskih propisa koji nalažu obradu Vaših ličnih podataka ili legitimni (opravdani) interesi Prodavca, osim ako su nad tim interesima pretežniji interesi i osnovna prava i slobode Vaši odnosno lica na koje se podaci odnose koji zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti, a posebno ako je lice na koje se podaci odnose maloletno.

Podatke obrađujemo na osnovu Vašeg pristanka ili našeg legitimnog interesa s obzirom na to da ste nam se neposredno obratili, ili zbog nužnosti izvršenja ugovora odnosno usluge koju ste tražili (u cilju upravljanja Vašom registracijom ili realizacije Vaše narudžbine).

Ukoliko koristite Veb-sajt, registrujete se kao korisnik Veb-sajta povodom čega nam poveravate podatke o Vašoj email adresi ili adresi stanovanja tada, rukovođeni našim legitimnim interesom, smatrajući da ste zainteresovani za naše dalje ponude, možemo da Vam šaljemo podsetnike i obaveštenja. U svakom trenutku slanje obaveštenja i ponuda možete onemogućiti jednostavnim klikom na odjavu, nakon čega Vas više nećemo kontaktirati.

Odjavu sa mail liste ili opoziv pristanka za prikupljanje i obradu Vaših ličnih podataka u svakom trenutku možete da izvršite slanjem email-a na adresu office@gamebox.co.rs ili slanjem pisma na adresu BENGAZI DOO NIŠ, Krfska 18, 18000 Niš.

Rok čuvanja podataka o ličnosti

Rukovalac pohranjuje i čuva Vaše podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno radi ostvarivanje svrhe obrade za koju su prikupljeni, i to:

lične podatke koje obrađujemo u svrhu upravljanja Vašom registracijom kao korisnika Veb-sajta pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo za sve vreme koje ste registrovani kao korisnik odnosno do Vaše odjave;

za izvršenje kupoprodajnog ugovora za proizvode koje ste kupili ili bilo kojeg drugog ugovora između Vas i Prodavca podatke pohranjujemo, čuvamo i obrađujemo onoliko dugo koliko je to potrebno da bi se kupovina proizvoda koje ste kupili sprovela do kraja, uključujući i vreme potrebno da se postupi po prigovorima ili zahtevima koji se odnose na kupovinu proizvoda;

prilikom Vašeg obraćanja i Vaših upita, Vaše lične podatke zadržavamo u roku potrebnom za obradu upita odnosno dok ne zatražite njihovo brisanje;

Vaše lične podatke koje obrađujemo u svrhu dostavljanja podsetnika i obaveštenja ili direktnog oglašavanja zadržavamo sve dok ne izvršite odjavu s naše mail liste odnosno dok ne opozovete prisatnak

prilikom pohranjivanja cookies-a (kolačića) na Vašem računaru, Vaše lične podatke zadržavamo dok služe svrsi.

Ko ima pristup Vašim ličnim podacima - primaoci

U zavisnosti od svrhe obrade Vaših ličnih podataka definisanih ovim Obaveštenjem i u meri u kojoj je to nužno radi njenog ostvarivanja Vaši lični podaci su dostupni zaposlenima Prodavca i saradnicima (koji se obavezuju na čuvanje poverljivosti Vaših ličnih podataka kao profesionalne tajne) i pouzdanim trećim licima koja nam pružaju usluge u vezi sa uslugama koje mi Vama nudimo i to:

IT agencijama odnosno licima koja nam pružaju pomoć u vidu platforme ili smeštaja na serveru, podrške i održavanja baze podataka, kao i softvera i aplikacija;

licima koja nam pružaju usluge isporuke proizvoda (usluge pošte, kurirske službe) i

licima koja nam pružaju usluge u vezi  podrške kupcima.

Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke. U slučajevima kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu vrši neko treće lice kao obrađivač, odnose sa obrađivačima regulišemo ugovorima kojima se  uređuju svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite. Zaštita Vaših ličnih podataka od strane tih trećih lica mora da bude na istom nivou kao i zaštita koju garantuje BENGAZI DOO.

Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i državnim organima kada smo na to obavezani Zakonom odnosno kada smo to dužni da učinimo u skladu sa propisima ili u cilju zaštite naših prava i interesa i prava Vas kao kupaca.

Prava korisnika u vezi sa ličnim podacima koji se obrađuju

BENGAZI DOO se obavezuje da će čuvati Vaše lične podatke kao poverljive i da će Vam omogućiti da ostvarite prava koja imate po ZZPL-u.

Prava Kupca u vezi sa svojim ličnim podacima prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti uključuju:

  1. Pravo na pristup - Kupac ima pravo da zatraži informacije o tome koje lične podatke o njima obrađuje Prodavac, kao i kopiju tih podataka.
  2. Pravo na ispravku - Kupac ima pravo da zatraži ispravku bilo kojeg netačnog ili nepotpunog ličnog podatka koji se odnosi na njih.
  3. Pravo na brisanje - Kupac ima pravo da zatraži brisanje svojih ličnih podataka koje obrađuje Prodavac, pod uslovom da postoji pravni osnov za to i da nema opravdanih razloga za zadržavanje podataka.
  4. Pravo na ograničenje obrade - Kupac ima pravo da zatraži ograničenje obrade svojih ličnih podataka u određenim okolnostima, na primer ako je osporava tačnost podataka ili ukoliko je obrada nezakonita.
  5. Pravo na prenosivost podataka - Kupac ima pravo da zatraži da mu se njegovi lični podaci dostave u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu, ili da se prenesu drugom rukovaocu podacima.
  6. Pravo na prigovor - Kupac ima pravo da se usprotivi obradi svojih ličnih podataka u određenim okolnostima, kao što je obrada u marketinške svrhe.
  7. Pravo na povlačenje saglasnosti - Ako je obrada ličnih podataka Kupca zasnovana na njegovoj saglasnosti, Kupac ima pravo da povuče tu saglasnost u bilo kom trenutku.

Pored toga, Prodavac ima obavezu da Kupca obavesti o obradi njegovih ličnih podataka, kao i o svim promenama koje se tiču te obrade. Prodavac takođe mora da obezbedi da se lični podaci Kupca obrađuju u skladu sa Zakonom i da se primenjuju adekvatne mere bezbednosti.

Ukoliko Kupac smatra da je njegovo pravo na zaštitu podataka o ličnosti povređeno, ima pravo da podnese pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko želite da ostvarite napred navedena prava (osim pritužbe Povereniku), to možete da učinite  popunjavanjem i predajom Zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, koji možete poslati na email adresu office@gamebox.co.rs ili poštom na adresu BENGAZI DOO, Krfska 18, 18000 Niš.

Korišćenje kolačića

Kolačići su tekstualni dokumenti koji se čuvaju na Vašem uređaju, a nastaju dok posećujete Veb-sajt. Oni Vam omogućavaju bolje, pristupačnije i prilagođenije korisničko iskustvo, kao i prikaz Veb-sajta, a BENGAZI DOO pomoću njih analizira kupce, prati posete i unapređuje svoje oglašavanje. Kada ponovo budete pristupili Veb-sajtu neki podaci sa Vašeg uređaja mogu biti preuzeti, a koji su sadržani u kolačićima. Na primer, prilikom posete Veb-sajtu radi pretraživanja, čitanja ili preuzimanja informacija, od Vas prikupljamo i pohranjujemo neke podatke, kao što su: naziv domena i računara sa kojeg pristupate internetu, adresu internet protokola (IP) računara koji koristite, datuma i vremena pristupanja Veb-sajtu, internet adrese stranica preko kojih ste pristupili Veb-sajtu.

Na Veb-sajtu koristimo više vrsta kolačića koji se razlikuju po svojoj svrsi, dužini trajanja itd.

Kolačići mogu poticati i sa drugih veb-sajtova koje posećujete a na kojima se Prodavac reklamira, a mogu biti pohranjivani na Vašem uređaju od strane spoljnih servisa čije usluge Prodavac koristi i koji mu služe da prati korišćenje interneta u marketinške svrhe.

Isključivanjem kolačića odlučujete da li ćete da dozvolite njihovo pohranjivanje na Vašem uređaju. Podešavanja željenih postavki u vezi sa kolačićima možete izvršiti u Vašem internet pretraživaču.

Više o kolačićima pročitajte u Informacije o kolačićima.