Saobraznost i reklamacije

Saobraznost

Poštovani kupci-potrošači, kupovinom robe ili usluge lično u maloprodajnom objektu “GAME BOX” u Nišu, ul. Cara Dušana br. 47, ili na daljinu putem telefonske, email ili web porudžbine na stranici www.gamebox.co.rs, sklapate ugovor o prodaji sa privrednim društvom BENGAZI DOO, NIŠ (u daljem tekstu Prodavac) i uživate sva prava utvrđena Zakonom o zaštiti potrošaca (“Službeni glasnik RS”, broj 88 od 11. Septembra 2021.).

U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošaca, Prodavac je odgovoran za nesaobraznost prodate robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od dana kupovine. Za robu čiji je period saobraznosti duži od 24 meseca, Prodavac daje popunjen i overen garantni list dobavljača sa navedenim garantnim rokom. Prodavac je dužan da u slučaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraći rok u kom Prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraći od 12 meseci. Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uređaje (telefona, tableta i laptopova, bežičnih kontrolera, power bank uređaja i drugih), toneri, kertridži, glave štampaca,... Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko nije drugačije navedeno.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako:

  • odgovara opisu koji je dao Prodavac i ako ima svojstva robe koju je Prodavac pokazao potrošaču kao uzorak ili model;
  • ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora;
  • ima svojstva potrebna za redovnu upotrebu robe iste vrste;
  • po kvalitetu i funkcionisanju odgovara onome što je uobičajeno kod robe iste vrste i što potrošač može osnovano da očekuje s obzirom na prirodu robe i javna obećanja o posebnim svojstvima robe data od strane prodavca, proizvođača ili njihovih predstavnika, naročito ako je obećanje učinjeno putem oglasa ili na ambalaži robe.

Kupac gubi  pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca u slučaju neadekvatnog rukovanja uređajem ili njegovim korišcenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slučaju da su vršene bilo kakve prepravke, popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašcenih lica.

Reklamacije i povrat robe

U slučaju nesaobraznosti proizvoda Kupac može izjaviti reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava, prema Zakonu o zaštiti potrošaca, na neki od sledećih načina:

  • Usmeno, lično, na adresi Prodavca, Cara Dušana 47, 18000 Niš, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
  • Pisanim putem na adresu Prodavca Cara Dušana 47, 18000 Niš, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)
  • Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu Prodavca reklamacije@com, uz dostavu računa na uvid ili drugog dokaza o kupovini (kopija računa, slip i sl.)

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori potrošaču na izjavljenu reklamaciju.

Odgovor prodavca na reklamaciju potrošača mora da sadrži:

- odluku da li prihvata reklamaciju,

- obrazloženje ako ne prihvata reklamaciju,

- izjašnjenje o zahtevu potrošača o načinu rešavanja i

- konkretan predlog u kom roku će i kako rešiti reklamaciju ukoliko je prihvata. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom i predlogom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost kupca. Ukoliko prodavac želi da postupi u rešavanju reklamacije na način koji nije u skladu sa zahtevom kupca (npr. Kupac traži zamenu, Prodavac nudi popravku), mora da pribavi prethodnu saglasnost kupca. Rok za rešavanje reklamacije prekida se kada Kupac primi odgovor Prodavca i počinje da teče iznova kada Prodavac primi izjašnjenje kupca. Kupac je dužan da se izjasni na odgovor prodavca najkasnije u roku od tri dana od dana prijema odgovora prodavca.

Ukoliko se Kupac u propisanom roku ne izjasni, smatraće se da nije saglasan sa predlogom prodavca.

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu kupca u propisanom roku, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija.

Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguce je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da ce svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajucim artiklom. Ukoliko Kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajući, kupcu ce biti vracen iznos kupoprodajne cene.

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 60 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Ukoliko Prodavac odbije reklamaciju, Kupac ima mogućnost rešavanja spora vansudskim putem pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Spisak možete preuzeti na sledećem linku

Lista tela za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova

Povrat robe

Zakon krajnjem potrošaču omogućava da u određenom roku vrati kupljenu robu. Shodno tome, u roku od 14 kalendarskih dana imate pravo da se predomislite i vratite robu bez ikakvog obrazloženja ali samo ukoliko ste je kupili na daljinu (naručili robu preko Interneta, TV prodaje, kataloga, na prezentaciji). Kada utvrdimo da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (kompletna i neoštecena roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal. Kupac robu može da vrati samo ako uz robu ima i fiskalni račun izdat od strane preduzeća BENGAZI DOO NIŠ, izdat za tu robu.

Kupac na našu adresu treba poslati:

- artikal koji vraća, neoštećen i upakovan u originalnu ambalažu i garantni list (ukoliko ga je dobio)

- dokaz o kupovini – originalni fiskalni račun izdat od strane Prodavca (BENGAZI DOO NIŠ)

- jednostrani raskid ugovora koji možete da preuzmete ovde.

Po prijemu ovako poslate robe služba reklamacija će utvrditi stanje i ispravnost artikla i ukoliko su ispoštovani napred navedeni kriterijumi odobriti povraćaj novca kupcu.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora: Isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošaca ili zapečaćenih audio-video zapisa ili računarskog ili drugog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Ukoliko Vam je pošiljka stigla fizički oštećena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte nas radi zamene o našem trošku.

Troškove vraćanja robe i novca snosi Kupac.

Ukoliko je roba prodata u maloprodajnom objektu i nema nikakav nedostatak, funkcioniše ispravno, ima svojstva potrebna za upotrebu robe iste vrste, dakle roba je saobrazna ugovoru, a Kupac želi da robu vrati i uzme novac nazad, Prodavac nije dužan i nema zakonsku obavezu da ovakav zahtev potrošača usvoji. Naime, u ovom slučaju ne radi se o izjavljivanju reklamacije radi ostvarivanja prava po osnovu nesaobraznosti robe ugovoru. U skladu sa tim potrošač nema zakonski osnov da traži povraćaj novca.

Prodavac može, u skladu sa poslovnom politikom i dobrim trgovačkim običajima, da izađe u susret kupcu. Ovo konkretno znači da Prodavac može da odobri kupcu zamenu za neku drugu robu u istoj vrednosti (ili zamenu za skuplju robu uz doplatu razlike) ili da mu vrati novac nazad.